Grantiau Gwresogi ac Inswleiddio Cyngor Sir y Fflint

Gall trigolion Sir y Fflint fanteisio ar uwchraddio am ddim i'w cartref a fydd yn arbed ynni ac yn lleihau biliau. Er mwyn i chi neu rywun yn eich cartref fod yn gymwys, mae rhestr hir o ofynion. Rydym yn siarad â chi drwy'r rheolau cymhwysedd i weld a allwch gael gafael ar y grantiau hael hyn.

Pa gynlluniau grant sydd ar gael i drigolion Sir y Fflint?

Gall trigolion Cyngor Sir y Fflint gael mynediad at amrywiaeth o grantiau effeithlonrwydd ynni ar gyfer gwelliannau i'r cartref o dan gynllun Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO). Mae'r grantiau hyn yn targedu incwm isel ac eiddo gyda gwres aneffeithlon, felly os ydych chi'n cael trafferth gyda chostau gwresogi, gall y cynllun ECO helpu. Mae cael mynediad at grant yn gyfle gwych ni waeth pa fath o breswylfa y gallai fod: cartref neu lety rhent sy'n eiddo iddo.

Mae'r cynllun ECO yn rhaglen effeithlonrwydd ynni a gefnogir gan Lywodraeth y DU. Mae'n ei gwneud yn ofynnol i bob cyflenwr ynni ddarparu cyllid ar gyfer inswleiddio cartrefi a mesurau gwresogi ar rai o'r cartrefi lleiaf effeithlon o ran ynni. Y nod yw lleihau tlodi tanwydd drwy wneud cartrefi'n fwy fforddiadwy i'w gwresogi.

Pa uwchraddiadau am ddim i gartrefi y gall trigolion Cyngor Sir y Fflint eu cael?

Mae perchnogion tai a rhentwyr sy'n cael trafferth gyda'u biliau gwresogi yn cael cyfle i wella effeithlonrwydd system wresogi eu cartref gyda grant.

Mae'r arian ar gael ar gyfer atebion gwresogi fel boeleri, gwres canolog am y tro cyntaf a gwresogyddion storio cadw gwres uchel.

Gallwch hefyd osod insiwleiddio yn eich waliau, to neu lawr a gallai'r grantiau hyn fod o fudd sylweddol ar gartrefi sydd wedi'u hinswleiddio'n wael neu nad oes ganddynt systemau gwresogi da.  

Pwy sy'n gymwys i gael grantiau yn Sir y Fflint?

Y ffordd hawsaf o fod yn gymwys i gael grant yw drwy dderbyn un o'r budd-daliadau canlynol:

 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
 • Lwfans Gweini
 • Lwfans Gofalwr
 • Credyd Treth Plant
 • Lwfans Presenoldeb Cyson
 • Lwfans Byw i'r Anabl (DLA)
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) – seiliedig ar incwm (nid ESA ar sail cyfraniadau)
 • Cymorth Incwm
 • Anafiadau Diwydiannol Anabledd Budd-dal
 • Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) – seiliedig ar incwm (nid JSA) yn seiliedig ar gyfraniadau
 • Credyd Gwarant Pensiwn
 • Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)
 • Lwfans Anabledd Difrifol
 • Credydau Treth Plant (Credyd Treth Plant a Chredyd Treth Gwaith)
 • Credyd Cynhwysol
 • Atodiad Symudedd Pensiynau Rhyfel
 • Credyd Treth Gwaith

Nid oes angen i chi fod yn hawlio'r budd-dal ar hyn o bryd, ond mae angen i chi fod wedi derbyn y budd-dal o fewn 18 mis i'r gosodiad.

Os nad oes neb yn eich cartref wedi hawlio unrhyw un o'r budd-daliadau hyn, efallai y byddwch yn dal i fod yn gymwys i gael cymorth o dan Rwymedigaeth y Cwmni Ynni drwy reolau Ynni Hyblyg Awdurdod Lleol Cyngor Sir y Fflint. Mae mwy o wybodaeth am hyn yn yr adran nesaf o'r blog isod.

Rheolau Ynni Hyblyg Awdurdod Lleol Cyngor Sir y Fflint

Yr Awdurdod Lleol neu'r cynllun LA Flex yw'r ateb perffaith i aelwydydd sydd am fanteisio ar ECO ond nad ydynt yn hawlio budd-daliadau. Mae'n galluogi mwy o bobl i gael mynediad i'r rhaglen grant. Felly, os nad ydych yn hawlio budd-daliadau gallai rheolau Ynni Hyblyg Awdurdod Lleol Cyngor Sir y Fflint fod o ddiddordeb i chi.

O dan eu rheolau mae Cyngor Sir y Fflint wedi penderfynu bod pobl sy'n byw mewn tlodi tanwydd yn gymwys i gael cyllid. Maent hefyd yn diffinio cartrefi sydd ag incwm isel ac sy'n agored i effeithiau byw mewn cartref oer fel rhai cymwys. Mae rhai eiddo yn llwybr cyflym oherwydd eu bod mewn ardaloedd fel y'u diffinnir gan Lywodraeth Cymru fel ardal o dlodi tanwydd difrifol.

Cymhwysedd drwy fyw mewn tlodi tanwydd

Mae 10% o'ch incwm yn cael ei wario ar gostau tanwydd

Os ydych yn gwario 10% neu fwy o gyfanswm eich incwm ar ynni gallwch wneud cais am grant. Mae'r cyngor yn diffinio cyfanswm yr incwm fel yr incwm a dderbynnir ar ôl i chi dalu eich costau tai fel ffioedd rhent neu forgais, a gallwch hefyd ddidynnu Treth y Cyngor o'ch incwm cyn cyfrifo'ch canran.

neu

Mae gan eich eiddo radd EPC o E, F neu G

Os nad ydych chi'n gwybod eich sgôr EPC, gallwch edrych arno ar wefan gov.uk https://www.gov.uk/buy-sell-your-home/energy-performance-certificates

neu

Mae gennych incwm isel a chostau tanwydd uchel

Bydd angen i'ch incwm a'ch costau fodloni'r rheolau yn y tabl isod ar gyfer costau incwm isel a thanwydd uchel.

Tabl 1: Incwm isel fel y'i diffinnir gan Gyngor Sir y Fflint

Cyfansoddiad yr aelwydIncwm blynyddol y cartrefCyfwerth misol i'r cartref
1 oedolyn (18 oed a throsodd)£8900£740
ac un plentyn£11700£980
a 2 blentyn£14400£1200
a 3 o blant£17300£1440
4+ o blant£20100£1680
2 oedolyn (18 oed a hŷn)£14600£1220
ac un plentyn£17400£1450
a 2 o blant £20200£1680
a 3 o blant £23100£1930
4+ o blant£25700£2140

Tabl 2: Eiddo sydd â chostau uchel neu sy'n ddrud i'w gwresogi fel y'u diffinnir gan Gyngor Sir y Fflint.

Manylion eiddoMathSgôr
Nifer yr ystafelloedd gwely10
210
335
455
570
6 neu fwy80
A yw taliadau ynni yn cael eu gwneud gan Direct Debit?Ie0
Na15
Beth yw'r daliad?Rhentu preifat15
Perchennog wedi meddiannu10
Landlord Cymdeithasol Cofrestredig0
Awdurdod Lleol0
Ydy'r cartref yn defnyddio boeler?Ie0
Na5
A adeiladwyd y tŷ cyn 1964?Ie25
Na0
Beth yw'r prif fath o danwydd?Prif gyflenwad nwy0
Trydan30
Arall15
Parc/Cartref SymudolIe50
Na0

Os nad oes gwres canolog ar eich eiddo, neu os oes ganddo danwydd solet, neu os yw'n sgorio 50 neu'n uwch ar fwrdd 2 byddwch yn gymwys.

Cymhwysedd drwy incwm isel a bod yn agored i niwed i'r oerfel

Bydd angen i'ch incwm fodloni'r rheolau incwm yn nhabl 1 (uchod) a bydd angen i chi hefyd fodloni un o'r dangosyddion 'bregusrwydd i oeri'.

Mae bregusrwydd i ddangosyddion oer yn cynnwys aelwydydd lle mae aelod o'r cartref yn/wedi

 • Dros 60 oed ac yn enwedig pobl dros 75 oed
 • Plant dan 5 oed a mamau beichiog
 • Clefyd cardiofasgwlaidd
 • Salwch meddwl cymedrol i ddifrifol
 • Camddefnyddio sylweddau
 • Dementia
 • Clefydau niwrobiolegol a chysylltiedig
 • Cancr
 • Symudedd cyfyngedig
 • Haemoglobinopathïau
 • Anableddau dysgu difrifol
 • Clefydau hunanimiwn ac imiwnoddiffygiant

Cymhwysedd drwy fyw mewn ardaloedd o dlodi tanwydd difrifol

Mae Cyngor Sir y Fflint hefyd yn derbyn ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n byw mewn ardaloedd lle mae tlodi tanwydd difrifol. Os ydych chi'n meddwl y gallech chi fyw mewn ardal ddifreintiedig, cysylltwch â ni a gallwn wirio cymhwysedd yn seiliedig ar ardal eich cod post o fewn ychydig funudau.

Pa eiddo sy'n gymwys ar gyfer grantiau?

Mae grantiau ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o fathau o eiddo yn ardal Cyngor Sir y Fflint, gan gynnwys tai, fflatiau a byngalos, ond gall y math o eiddo benderfynu pa grantiau sydd ar gael. Er enghraifft, nid yw inswleiddio waliau ceudod ar gael fel arfer mewn fflatiau oni bai bod yr adeilad cyfan wedi'i inswleiddio. Mae angen i'r eiddo gael mynediad i'r gofrestrfa tir ei hun i fod yn gymwys. Yn anffodus nid yw'r cynllun yn cynnwys tai cymdeithasol ac eiddo'r cyngor.

Cwestiynau a ofynnir yn aml

Am ba hyd y bydd grantiau gwres canolog ar gael am y tro cyntaf?

Dylai grantiau gwres canolog am y tro cyntaf fod ar gael tan ddiwedd y cynllun presennol o leiaf (gan ddod i ben ddiwedd Mawrth 2022). Gobeithio y bydd y grantiau hyn yn parhau tan ddiwedd y cam nesaf (ECO4) sydd i fod i redeg tan fis Mawrth 2026. Mae hyn yn tybio bod digon o arian ar gael yn y cynllun, felly rydym bob amser yn argymell gwneud cais cyn gynted ag y gallwch.

Beth os nad wyf yn siŵr a yw gwres canolog wedi'i osod yn fy nghartref o'r blaen ond wedi'i dynnu wedyn?

Os nad ydych chi'n gwybod a yw'ch cartref wedi cael gwres canolog o'r blaen, gallwch wneud cais am grant gwres canolog am y tro cyntaf a bydd y gosodwr yn gallu gwneud asesiad. Byddant yn gwirio'r eiddo a'r cofnodion sydd ar gael yn gyhoeddus a dylent allu adrodd yn ôl yn gyflym (o fewn diwrnod neu ddau) os ydynt yn credu eich bod yn gymwys.

Beth sy'n digwydd os ydych yn derbyn y grant?

Os dyfernir y grant i chi, bydd y gosodwr yn gofyn am dystiolaeth o gymhwysedd. Mae'r gosodwr yn derbyn y grant yn uniongyrchol gan y cwmni ynni a byddant yn trefnu'r gosodiad ar adeg sy'n gyfleus.

Beth os nad ydw i'n hawlio unrhyw fudd-daliadau?

Os nad ydych yn hawlio unrhyw fudd-daliadau, gallwch barhau i wneud cais am grant.  Mae'r broses ychydig yn hirach gan fod yn rhaid i'r gosodwr wneud cais am awdurdodiad gan eich cyngor. Bydd angen i chi hefyd fodloni'r rheolau egni hyblyg a nodir uchod.

Beth os nad oes gen i gyflenwad nwy i'm cartref?

Os oes nwy prif gyflenwad yn eich ardal, mae gennym bartneriaid a fydd yn ariannu gosodiadau llinell nwy yn llawn ar yr amod eich bod yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd ECO.

Ond peidiwch â phoeni os nad oes gennych gyflenwad nwy i'ch cartref. Rydym hefyd yn gosod gwres canolog sy'n gysylltiedig â thanciau LPG neu Calor a gallwn hefyd edrych ar grantiau gwresogi trydan ar gyfer eich cartref.

Sut i wneud cais am grant

Mae dwy ffordd syml o wneud cais am grant:

i. Drwy ein ffonio ar 0330 058 0236 neu anfon e-bost atom yn info@ecoproviders.co.uk

neu

ii. Llenwch ein ffurflen fer yn https://www.ecoproviders.co.uk/eco3-grant-application-form

Mae'r ECO Providers UK yn Osodwr Cofrestredig a Dibynadwy sy'n gweithredu ledled y DU. Gallai mynediad at grantiau gwresogi ac inswleiddio fod yn eiddo i chi o fewn ychydig funudau. Felly peidiwch ag oedi, gwnewch gais heddiw! Allwn ni ddim aros i weithio gyda chi!

Siaradwch â'n harbenigwyr heddiw
0330 058 0236
Dydd Llun - Gwener
8:00am - 5:00pm