Grantiau Gwres Canolog am y tro cyntaf

Os nad oes gennych system wresogi na system nad yw'n cynnwys boeler, a rheiddiaduron, yna byddwch yn gymwys i gael y grant.

Gallech fod yn gymwys ar gyfer boeler am ddimDim ond 60 eiliad y mae'n ei gymryd i wirio a ydych yn gymwys ac yn gwneud cais.

Beth yw Grantiau Gwres Canolog am y tro cyntaf?

Mae grantiau gwres canolog am y tro cyntaf (FTCH) ar gael fel rhan o'r Cynllun ECO4 lle mae'r prif ffocws yw lleihau tlodi tanwydd.

Bydd uwchraddio eiddo i system gwres canolog newydd yn lleihau allyriadau carbon ac yn helpu i ostwng biliau ynni, gan wneud cartrefi'n fwy effeithlon o ran ynni.

Beth yw'r manteision o wres canolog am y tro cyntaf?

Os nad oes gennych unrhyw wres canolog ar hyn o bryd a'ch bod yn ansicr a ddylech fanteisio ar grant gwres canolog am y tro cyntaf, mae'r ateb yn syml. Byddai'r cyllid yn gostwng eich biliau gwresogi i chi a'ch teulu tra'n darparu amgylchedd byw cynhesach mwy cyfforddus i chi heb unrhyw gost i chi!

Gwres canolog am y tro cyntaf

Sut ydw i'n gymwys?

Os nad oes gennych system wresogi na system nad yw'n cynnwys boeler a rheiddiaduron, yna byddwch yn gymwys i gael y grant. Gweler isod y rhestr lawn o fathau o wresogi sy'n eich galluogi i fod yn gymwys:

  • Gwresogyddion ystafell drydan, gan gynnwys gwresogyddion ystafell actio uniongyrchol, gwresogyddion ffan neu wresogyddion storio trydan aneffeithlon.
  • Gwresogyddion ystafell nwy; Gan gynnwys gwresogyddion ystafell nwy prif gyflenwad sefydlog.
  • Tân nwy gyda boeler cefn.
  • Tân tanwydd ffosil solet gyda boeler cefn.
  • Trydan o dan y llawr neu'r nenfwd gwresogi (nid yn rhan o foeler trydan).
  • Ystafell LPG wedi'i botelu.
  • Gwresogyddion ystafell danwydd ffosil solet.
  • Cynhesu ystafell / biomas.
  • Gwresogyddion ystafell olew.
  • Dim gwres yn ei le.

Er mwyn cael ei gymeradwyo ar gyfer y grant, rhaid i rywun sy'n byw yn yr eiddo hefyd fod yn derbyn un neu fwy o'r budd-daliadau cymwys a restrir yma.

Nid yw bod yn gymwys am y tro cyntaf gwres canolog yn dibynnu ar y math o dŷ rydych chi'n byw ynddo. Nid yw faint o ystafelloedd gwely sydd gennych na faint o bobl sy'n byw yn yr eiddo hefyd yn effeithio ar eich cymhwysedd. Yr unig ofynion sy'n gysylltiedig â thŷ yw eich bod naill ai'n rhentu'n breifat neu'n berchen ar eich cartref eich hun a bod eich cartref wedi'i inswleiddio'n dda. Os nad yw'ch cartref wedi'i inswleiddio'n dda, peidiwch â phoeni! Gallwn drefnu i hyn gael ei osod heb unrhyw gost ychwanegol cyn gosod eich system wresogi newydd.

Felly os nad oes gennych wres canolog yn y tŷ rydych yn byw ynddo, rydych yn berchen ar yr eiddo neu'n ei rentu'n breifat a'ch bod yn derbyn budd-dal cymwys, yn manteisio ar gynllun ECO4 y llywodraeth ac yn gwneud cais am grant gwres canolog am y tro cyntaf heddiw.

Achrediadau Proffesiynol